Regulamin sklepu

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ekobran.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez firmę: Chemikals Sp. z o.o., Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, NIP 7010169508, REGON 141721121, KRS 0000323264, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Kupującymi w sklepie internetowym www.ekobran.pl mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej - zwani dalej Zamawiającymi.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ekobran.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) oraz podatek akcyzowy od wyrobów węglowych. Podatek akcyzowy naliczany jest do każdej transakcji sprzedaży i nie podlega zwrotowi. Podane ceny zawierają koszt przesyłki do klienta.

4. Przedmiotem transakcji jest groszek marki EKOBRAN, pakowany w worki foliowe (1 worek = 25 kg brutto +/- 2%) na bezzwrotnych paletach (1 paleta / 40 worków = 1 tona +/- 2%) zabezpieczonych folią.

5. Złożenie zamówienia w sklepie www.ekobran.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Chemikals Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego – www.ekobran.pl. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Chemikals Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu następuje po zaksięgowaniu wyznaczonej kwoty.

4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Akceptujemy następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem serwisu tpay.pl. oraz przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

 

Chemikals Sp. z o.o.
14-500 Braniewo, Siedlisko 8
Pekao SA PL95 1240 6292 1111 0010 7190 9999

 

6. Umowa między Zamawiającym, a Chemikals Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie potwierdzenia mailowego przez Chemikals Sp. z o.o. przyjęcia do realizacji zamówienia, a przez Zamawiającego dokonaniem płatności ustalonej kwoty na konto Chemikals sp. z o.o..

7. Do każdego realizowanego zamówienia Chemikals Sp. z o.o. w dniu zaksięgowania wpłaty Zamawiającego na koncie Chemikals Sp. z o.o. wystawi: paragon lub fakturę VAT, świadectwo jakości, oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Faktura oraz dokumenty towarzyszące zostają dostarczone do Zamawiającego razem z towarem.

8. Chemikals Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terminie niż wskazany przez Zamawiającego. O zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.

9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

10. Ze względu na gabaryty samochodów kierowca sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Kierowca może odmówić wjazdu (ze względów bezpieczeństwa) w ciasne uliczki, podwórka, na nieutwardzony lub nieodśnieżony teren. Kierowca rozładowuje towar w odległości do 5 m od samochodu i nie jest zobowiązany do wnoszenia towaru do kotłowni, garaży, piwnic itp.

11. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz przewoźników współpracujących z Chemikals Sp. z o.o., a koszt przesyłki uwzględniony jest w cenie towaru.

12. Transport drobnicowy ograniczony jest do 5 palet niepiętrowalnych o masie 1000 kg każda, tj. w przypadku zamówienia powyżej tej ilości towar dostarczony może być kilkoma środkami transportu.

13. W przypadku zamówień całosamochodowych (pow. 10t.) należy określić możliwość rozładunku gdyż samochody nie są wyposażone w systemy samowyładowcze.

14. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania od kierowcy zakupionego w www.ekobran.pl towaru w ustalonym wcześniej terminie.

15. W czasie dostawy towaru Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Zamawiającego.

16. Chemikals Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby towar dostępny został wysyłany do zamawiającego w ciągu od 3 do 10 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto.

17. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia lub zwróci mu wpłaconą sumę pieniężną.

18. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą Państwa.

 

III. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni od jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem obowiązku zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy oraz poniesienia kosztów zwrotu towarów, a także kosztów poniesionych przez Sprzedającego na poczet wykonania umowy.

2. W celu wykonania prawa odstąpienia, Kupujący powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu w placówce pocztowej (data stempla).

3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niepogorszonym na własny koszt do magazynu producenta Chemikals Sp. z o.o w Braniewie, Siedlisko 8. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu – paragon lub faktura VAT.

4. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji i wykonać dokumentację zdjęciową.

 

IV. DANE OSOBOWE

1. Składając deklarację chęci zakupu przez stronę www.ekobran.pl Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elektronicznej Chemikals Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

2. Administratorem danych Zamawiającego jest Chemikals Sp. z o. o. z siedzibą Siedlisko 8, 14-500 Braniewo.

3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu korzystania ze sklepu internetowego www.ekobran.pl oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Chemikals Sp. z o.o. Przyjęcia zamówienia, jego realizacji i dostawy pod wskazany przez zamawiającego adres, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym).

4 . Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Chemikals Sp. z o.o.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym www.ekobran.pl, wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w pkt. b). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). lub ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Chemikals Sp. z o.o. nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

2. Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.

3. Chemikals Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.